Hans Larsson Society

Hans Larsson Samfundet, som stiftades i Lund 1953 har till syfte att främja humanistisk vetenskap och systematiska studier av väsentliga livs- och kulturfrågor. Samfundet ger ut publikationen Insikt och Handling. Hans Larsson verkade som professor i teoretisk filosofi i Lund 1901-1927. Som filosof utövade han ett enormt inflytande, inte bara på svensk samtidsfilosofi, utan även på samhällsdebatten i stort. Om Hans Larsson ur En lundensisk litteraturhistoria. Den 18 februari 1953 konstituerades Hans Larsson Samfundet. I samfundets stadgar, första paragrafen, står att läsa att: ”Hans Larsson Samfundets syfte är att verka för ett vetenskapligt studium av väsentliga livs- och kulturfrågor i den anda, som utmärker Hans Larssons filosofiska författarskap. För detta mål arbetar samfundet främst genom att utge skrifter, som bidrar till att belysa och väcka intresse för kulturfilosofiska problem” Hans Larsson samfundet är fortfarande mycket aktivt, och ägnar sig numera inte bara åt att ge ut skrifter (främst i form av bokserien Insikt & Handling), utan även åt att arrangera debatter och föredrag.
Page Manager: anna.ostbergfil.luse | 2020-06-11