lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Likabehandling

Filosofiska institutionens likabehandlingsgrupp har uppdraget att följa och verkställa institutionens likabehandlingsplan. Planen inkluderar frågor om jämställdhet och mångfald i relation till genus, etnicitet och funktionsnedsättning, både vad gäller studenternas utbildning och arbetsförhållanden och när det gäller personalens villkor.

Nuvarande medlemmar

Martin Jönsson (studierektor grundutbildning)

Tobias Hansson Wahlberg (studierektor forskarutbildning)

Henrik Andersson (doktorand i praktisk filosofi)

Katarzyna Bobrowicz (doktorand i kognitionsvetenskap)

Annika Wallin (docent i kognitionsvetenskap)

Kontaktperson:

Martin Jönsson (studierektor grundutbildning)

Pågående arbete

2013-2014 - Filosofiska institutionens likabehandlingsgrupp förbereder och genomför en enkätstudie om internationalisering och likabehandling.

2012 - Filosofiska institutionens likabehandlingsgrupp skriver ett remissvar till Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2013-2015.

Januari 2012 - Ett möte med likabehandlingsgruppen och studenter intresserade av likabehandlingsfrågor planeras.

Den 27 januari 2012 anordnar institutionen en konferens med kvinnliga filosofer. Inbjudna är bland andra Elinor Mason, Lindsey Porter, Jules Holroyd, Ana Barandalla Ajona och Jennifer Saul. Konferensen avslutas med en paneldiskussion med temat "Women in Philosophy" i samarrangemang med Filosofiska föreningen.

Aktiviteter kring likabehandling vid Filosofiska institutionen

Hösten 2010 arrangerade institutionen flera olika aktiviteter för att uppmärksamma kvinnorna i filosofin. Bland annat anordnades en workshop med Jennifer Saul på temat ”Unconscious Influences and Women in Philosophy” för anställda och för Filosofiska föreningen.

Under hela höstterminen 2010 fanns en utställning om kvinnor i filosofin i Kungshusets foajé. Cathrine Felix & Dan Egonsson skrev i samband med detta en artikel i Sydsvenskan 27 okt 2010: "Uppmärksamma kvinnors bidrag till filosofin”. Utställningen blev också uppmärksammad i LUM:

Ett diskussionsmöte med Likabehandlingsgruppen och studenter intresserade av likabehandlingsfrågor med temat "Varför så få kvinnliga filosofistudenter?" arrangerarades oktober 2010. Mötet följdes av uppföljningsmöten i mindre grupper.

January 2011: Cathrine Felix och Dan Egonsson deltog i den årliga workshopen som arrangerades av Edinburgh Women in Philosophy. Vill du veta mer om 2011 års workshop se EWPG Workshop 2010/11

Likabehandlingsgruppen arbete 2005-2009

Inledningsvis inventerade gruppen problem i anslutning till samtliga dessa frågor. Det ingår i likabehandlingsgruppens arbete att med jämna mellanrum göra uppföljning av jämställdhetsarbetet vid institutionen, och en ny rapport skall färdigställas 2010.

Rapporten från 2005 låg till grund för gruppens förslag till handlingsplan, vilket antagits av institutionsstyrelsen.

2006 fokuserade gruppen på frågor som rör likabehandling av studerande med funktionsnedsättningar särskilt dyslexi. Bl a arrangerade likabehandlingsgruppen seminarier för lärare, studievägledare och studeranderepresentanter vid institutionen. Vid seminarierna medverkade bl a Christel Berg från Lunds universitets Avdelning för pedagogiska stödåtgärder. Arbetet resulterade bl a i att Filosofiska institutionen nu har en särskild plan för arbetet med att göra institutionen till en god arbetsplats även för studerande med dyslexi.

I samband med seminarierna tog likabehandlingsgruppen fram ett informationsmaterial som distribuerats till samtliga anställda vid institutionen. Informationsmaterialet finns att ladda hem nedan.

Likabehandlingsgruppen uppmärksammades för detta i samband med Lunds universitets pris 2006 avseende insatser för likabehandling av studenter, då den fick ett hedersomnämnande för sitt ”ambitiösa arbete med att sätta fokus på det dolda funktionshindret dyslexi, som bland annat resulterat i framtagandet av en egen handlingsplan för att göra institutionen till en bättre arbetsplats för studenter med dyslexi och andra funktionshinder”.

Vetenskapsrådet har publicerat en kunskapsöversikt om dyslexi: Dyslexi kunskapsöversikt (PDF)

Gruppens arbete fortsatte i enlighet med planen under 2007, då bl.a. frågor kring etnicitet och mångfald behandlades.

Likabehandlingsarbete vid LU och humanistkåren

Lunds universitet erbjuder stöd och vägledning till studerande med funktionshinder. Kontakta gärna någon av universitetets samordnare för universitetets stöd till studerande med funktionshinder. Tel: 046 - 222 34 90. Mer information finner Du på denna hemsida.

Lunds universitet har en ledningsgrupp för jämställdhetsarbetet vid universitetet. Mer information om universitetets jämställdhetsarbete finner Du på deras hemsida

Lunds Humanistiska och teologiska studentkår driver likabehandlingsfrågor, och mer information om deras arbete finner Du på deras hemsida

Dokument