lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Just nu forskar jag framförallt om modallogik. Några ämnen som speciellt intresserar mig är:

- Modal fixpunkt-logik
- Automatateori
- Coalgebra
- Modellteori för modallogik
- Topologisk semantik

Jag är även intresserad av matematikens grundvalar och matematikens filosofi.

Jag disputerade 2011 med en avhandling om belief revision-teori.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (1 st)

Sebastian Enqvist

Tidigare medarbetare vid Filosofiska institutionen.

Sebastian Enqvist kan inte längre nås via institutionen/enheten.