lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i kognitionsvetenskap och arbetar som universitetslektor inom masterprogrammet i kognitionsvetenskap, handledare, forskningsledare av Mental Imagery gruppen och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier. Jag har varit verksam som mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. För närvarande forskar jag om syntolkning (verbal beskrivning av visuella scener och händelser för personer med synnedsättning och blindhet).

Forskning

Om forskningen

Jag är docent i kognitionsvetenskap och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet. Jag har varit verksam som mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. I min forskning har jag kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder (eye-tracking, verbala protokoll, experiment, fokusgrupper, intervjuer) för att studera kognition och kommunikation. 

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier.

Min bok "Discourse, vision and cognition" (Benjamins 2008) handlar om perception, tolkning och beskrivning av bilder samt de involverade kognitiva processerna. Min bok "Myter och sanningar om läsning" (Norstedts 2010) presenterar forskning om läsning och om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Min bok "Methodologies for multimodal research" (Sage 2012) fokuserar på nya metoder och verktyg för analys av visuell kommunikation och multimodalitet. Den integrerar en rad teoretiska och metodologiska ansatser och använder ett tvärvetenskapligt ramverk och triangulering av metoder.

 Jag är dessutom en av redaktörerna till antologin "Syntolkning - forskning och praktik" (2016) som publicerats av Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Boken är den första av sitt slag i Sverige och Skandinavien och ges ut som tryckt bok, open access, talbok och i punktskrift.

Under min tid i Tyskland och Tjeckien (1986 –1992) har jag forskat om talspråk, narrativer och tolkade samtal med hjälp av samtalsanalys, diskursanalys och tolkningsteori.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (42 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (67 st)
Rapporter (11 st)
Working papers (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Administrativa ledningsuppdrag, institutionsnivå:

 • studierektor för forskarutbildning, Filosofiska institutionen 2014
 • suppleant i institutionsstyrelsen, Filosofiska institutionen, 2014
 • institutionsrepresentant i Forskarutbildningsnämndens referensgruppen, 2014
 • studierektor för forskarutbildning, Filosofiska inst., 2014
 • sammankallande och medlem av likabehandlingsgruppen (JLM), Filosofiska institutionen, 2012-2014

Administrativa ledningsuppdrag inom HT, på fakultetsnivå:

 • ledamot i Forskarutbildningsnämnden 2015
 • prefekt Utbildningsvetenskap 2015

Administrativa ledningsuppdrag utanför HT:

 • ledamot i styrgruppen för Linnémiljön CCL (Cognition, Communication & Learning: Thinking in Time,) 2009-

Administrativa ledningsuppdrag utanför LU:

 • ordförande i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, 2012-
 • ledamot i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, 2009- 2012

Internationellt:

 • Ordförande i Visual communication division, International Communication Association 2013-2015
 • Vice ordförande i Visual communication division, International Communication Association 2011–2013

Utmärkelser

 • Mottagare av pris från Inga och John Hains stiftelse (2013, 2014)