lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i kognitionsvetenskap och arbetar som universitetslektor inom masterprogrammet i kognitionsvetenskap, handledare, forskningsledare av Mental Imagery gruppen och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier. Jag har varit verksam som mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. För närvarande forskar jag om syntolkning (verbal beskrivning av visuella scener och händelser för personer med synnedsättning och blindhet).

Forskning

Pågående projekt

Avslutade projekt

Om forskningen

I min forskning har jag kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder (eye-tracking, verbala protokoll, experiment, fokusgrupper, intervjuer) för att studera kognition och kommunikation. Min bok "Discourse, vision and cognition" (Benjamins 2008) handlar om perception, tolkning och beskrivning av bilder samt de involverade kognitiva processerna. Min bok "Myter och sanningar om läsning" (Norstedts 2010) presenterar forskning om läsning och om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Min bok "Methodologies for multimodal research" (Sage 2012) fokuserar på nya metoder och verktyg för analys av visuell kommunikation och multimodalitet. Den integrerar en rad teoretiska och metodologiska ansatser och använder ett tvärvetenskapligt ramverk och triangulering av metoder.

 Jag är dessutom en av redaktörerna till antologin "Syntolkning - forskning och praktik" som kommer at publiceras under 2015.

Under min tid i Tyskland och Tjeckien (1986 –1992) har jag forskat om talspråk, narrativer och tolkade samtal med hjälp av samtalsanalys, diskursanalys och tolkningsteori.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (41 st)
 • Holsanova, J. (submitted). Kognitiva och kommunikativa aspekter av syntolkning. I Holsanova, J., Andrén, M. & Wadensjö, C. (Red.) Syntolkning : forskning och praktik. Lund University Cognitive Studies.
 • Holsanova, J. & Wadensjö, C. (submitted). Syntolkning - forskning, tankar och visioner. I Holsanova, J., Andrén, M. & Wadensjö, C. (Red.) Syntolkning : forskning och praktik. Lund University Cognitive Studies.
 • Holsanova, J. (in press). Cognitive approach to audio description. I Matamala, A. & Orero, P. (Red.) Researching audio description: New approaches (pp. 49-73). Palgrave Macmillan.
 • Holsanova, J., Johansson, R. & Holmqvist, K. (2015). To tell and to show : The interplay of language and visualizations in communication. I Lukowski, P., Gemel, A. & Zukowski, B. (Red.) Cognition, Meaning, and Action. Jagiellonian University Press.
 • Holsanova, J. (2014). In the eye of the beholder: Visual communication from a recipient perspective. I Machin, D. (Red.) Visual communication. Handbooks of Communication Science (pp. 331-355), 4. De Gruyter.
 • Holsanova, J. (2014). Reception of multimodality: Applying eye tracking methodology in multimodal research. I Jewitt, C. (Red.) Routledge Handbook of Multimodal Analysis (pp. 285-296). Routledge.
 • Holsanova, J., Nyström, M. & Holmqvist, K. (2014). Visualisering av ögonrörelser som stöd för motivation, metakognition och lärande. I Persson, A. & Johansson, R. (Red.) Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet (pp. 369-380). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
 • Johansson, R., Holsanova, J. & Holmqvist, K. (2013). Using Eye Movements and Spoken Discourse as Windows to Inner Space. I Paradis, C., Hudson, J. & Magnusson, U. (Red.) The Construal of Spatial Meaning: Windows into Conceptual Space (pp. 28-9). Oxford University Press.
 • Johansson, V., Holsanova, J., Johansson, R. & Wengelin, Å. (2013). Tala, läsa, skriva. I Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (Red.) Språket, människan och världen. Människans språk 1-2 (pp. 53-72). Studentlitteratur AB.
 • Johansson, V., Wengelin, Å., Holsanova, J. & Johansson, R. (2013). Tala, läsa, skriva. I Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (Red.) Språket, människan och världen. (pp. 53-72). Studentlitteratur AB.
 • Rahm, H. & Holsanova, J. (2012). Erklären, überzeugen oder überreden? : Persuasive Züge in Presseberichten über den Umzug des Hospizes in Lund, Schweden. I Johan, B., David, H., Stefan, H. & Eva, K. (Red.) Discourse & Grammar : A Festschrift in Honor of Valéria Molnár (pp. 321-331). Centre for Languages and Literature, Lund University.
 • Holsanova, J. (2011). How we focus attention in picture viewing, picture description, and during mental imagery. I Sachs-Hombach, K. & Totzke, R. (Red.) Bilder - sehen - denken : zum Verhältnis von begrifflich-philosophischen und empirisch-psychologischen Ansätzen in der bildwissenschaftlichen Forschung (pp. 291-313). von Halem.
 • Holsanova, J. & Nord, A. (2010). Multimodal design: Media structures, media principles and users’ meaning-making in printed and digital media. I Bucher, H.-J., Gloning, T. & Lehnen, K. (Red.) Neue Medie - neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation (pp. 103-81). Campus: Frankfurt/New York.
 • Holsanova, J. & Nord, A. (2010). Textens fragmentering och läsares meningsskapande. I Byrman, G. G. G. A. &. R. H., Gustafsson, A. & Rahm, H. (Red.) Svensson och svenskan: med sinnen känsliga för språk (pp. 110-123). Lund: Författarna.
 • Scheiter, K., Wiebe, E. & Holsanova, J. (2009). Theoretical and Methodological Aspects of Learning with Visualizations. I Zheng, R. (Red.) Cognitive effects of multimedia learning (pp. 67-88). IGI Global.
 • (2008). Communication with and without technology. A Smorgasbord of Cognitive Science, 231-247. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Gärdenfors, P. & Holsanova, J. (2008). Att kommunicera med och utan teknik. I Domeij, R. (Red.) Tekniken bakom språket (pp. 25-48), Språkrådets skrifter, 1654-0433 ; 9. Norstedts.
 • Gärdenfors, P. & Holsanova, J. (2008). Communication, cognition and technology. I Gärdenfors, P. & Wallin, A. (Red.) A Smorgasbord of Cognitive Science (pp. 231-247). Bokförlaget Nya Doxa.
 • Gärdenfors, P. & Holsanova, J. (2008). Kommunikation med och utan teknik. I Domeij, R. (Red.) Tekniken bakom språket (pp. 25-48). Norstedts.
 • Holsanova, J., Holmqvist, K. & Holmberg, N. (2008). Läsning i gamla och nya medier. I Domeij, R. (Red.) Tekniken bakom språket (pp. 144-167), Språkrådets skrifter, 1654-0433 ; 9. Norstedts.
 • Holsanova, J., Johansson, R. & Holmqvist, K. (2008). To tell and to show: the interplay of language and visualisations in communication. I Gärdenfors, P. & Wallin, A. (Red.) A Smorgasbord of Cognitive Science (pp. 215-229). Bokförlaget Nya Doxa.
 • Holmqvist, K. & Holsanova, J. (2007). Embodied Communication and Gestural Contrast. I Ahlsén, E. (Red.) Communication, action, meaning : a festschrift to Jens Allwood. Department of Linguistics, Gothenburg University.
 • Holsanova, J. (2007). Användares interaktion med multimodala texter. I Gunnarsson, B.-L. & Karlsson, A.-M. (Red.) Ett vidgat textbegrepp. (pp. 41-58), TeFa rapport 46. Uppsala University.
 • Andersson, B., Dahl, J., Holmqvist, K., Holsanova, J., Johansson, V., Karlsson, H., Strömqvist, S., Tufvesson, S. & Wengelin, Å. (2006). Combining Keystroke Logging with Eye Tracking. I van Waes, L., Leijten, M. & Neuwirth, C. (Red.) Writing and Digital Media (Studies in Writing) (pp. 45-72), 17. Elsevier.
 • Holmqvist, K., Holmberg, N., Holsanova, J., Tärning, J. & Engwall, B. (2006). Reading Information Graphics - Eyetracking studies with Experimental Conditions. I Errea, J. (Red.) Malofiej Yearbook of Infographics (pp. 54-61). Society for News Design (SND-E): Navarra University, Pamplona.
 • Holsanova, J. (2006). Dynamics of Picture Viewing and Picture Description. I Albertazzi, L. (Red.) Visual thought. The depictive space of the mind. (pp. 233-254), Advances in Consciousness Research.. John Benjamins Publishing Company.
 • Holsanova, J. (2006). Quotations as a vehicle for social positioning. I Hausendorf, H. & Bora, A. (Red.) Analysing citizenship talk : social positioning in political and legal decision-making processes (pp. 251-275), 19. John Benjamins Publishing Company.
 • Holmqvist, K., Holsanova, J., Johansson, V. & Strömqvist, S. (2004). Perceiving and Producing the Frog Story. I Ravid, D. & Bat-Zeev Shyldkrot, H. (Red.) Perspectives on language and language development (pp. 293-306). Kluwer.
 • Holsanova, J. (2004). Med blick på nätnyheter. Ögonrörelsestudier av läsning i nätbaserade tidningar. (Looking at the net news. Eye tracking study of net paper reading). I Holmberg, C.-G. & Svensson, J. (Red.) Mediekulturer : hybrider och förvandlingar. Carlsson Bokförlag.
 • Holsanova, J. & Holmqvist, K. (2004). Med blick pa nätnyheter. Ögonrörelsestudier av läsning i nätbaserade tidningar. I Holmberg, C.-G. & Svensson, J. (Red.) Mediekulturer, Hybrider och Förvandlingar. (pp. 216-248). Carlsson Bokförlag.
 • Holmqvist, K., Holsanova, J., Barthelson, M. & Lundqvist, D. (2003). Reading or scanning? A study of newspaper and net paper reading. I In Hyönä, J. R. & Deubel, H. (Red.) The mind's eye: cognitive and applied aspects of eye movement research (pp. 657-670). Elsevier.
 • Holsanova, J., Rahm, H. & Holmqvist, K. (2003). Tidningarna och läsbarheten. I Delsing, L. O. (Red.) Grammatik i fokus : Festskrift för Christer Platzack. Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet,.
 • Holsanova, J. (1999). Olika perspektiv pa språk, bild och deras samspel. Metodologiska reflexioner. I Haskå, I. & Sandqvist, C. (Red.) Alla tiders språk : En vänskrift till Gertrud Pettersson november 1999 (pp. 117-126), Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 55.
 • Holsanova, J., Hedberg, B. & Nilsson, N. (1999). Visual and Verbal Focus Patterns when Describing Pictures. I Becker, W., Deubel, H. & Mergner, T. (Red.) Current Oculomotor Research: Physiological and Psychological Aspects. Kluwer.
 • Holsanova, J., Jörgensen, N. & Holmqvist, K. (1999). Ways of treating ethnic categories in everyday discourse. I Lauristin, M. & Rahnu, L. (Red.) Intercultural Communication and Changing National Identities. (pp. 118-127). Tartu University Press.
 • Holmqvist, K. & Holsanova, J. (1997). Reconstruction of Focus Movements in Spoken Discourse. I Liebert, W., Redeker, G. & Waugh, L. (Red.) Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics. (pp. 223-246). Benjamins.
 • Holsanova, J. (1996). När säger en bild mer än tusen ord? Om samspelet mellan text och bild i gränssnitt. I Löwgren, J. (Red.) Teman i människa-datorinteraktion. (pp. 65-76). Institution för Informatik, Lunds universitet..
 • Jörgensen, N. & Holsanova, J. (1996). Att avgränsa sin identitet i samtal. I Blomqvist, J. & Teleman, U. (Red.) Det gränslösa samtalet. (pp. 73-81). Lund University Press.
 • Holsanova, J. & Nekvapil, J. (1995). Menschen "fünfter Klasse": Reden über Abwesende in der Alltagskommunikation am Beispiel tschechisch-sprachiger Daten. Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa, 145-179. Westdeutscher Verlag: Opladen.
 • Holsanova, J., Nekvapil, J. & Soltys, O. (1989). Von der Textanalyse und -interpretation zum Persönlichkeitsbild des Autors. I Hlavsa, Z. & Viehweger, D. (Red.) Makrostrukturen im Text und im Gespräch (pp. 194-202). Berlin: Akademie der Wissenschaften, Linguistische Studien 191, Reihe A.
 • Meng, K. & Holsanova, J. (1989). Was ist Erzählen? Versuche zur Rekonstruktion alltäglichen Kommunikationstypwissens. I Hlavsa, Z. & Viehweger, D. (Red.) Makrostrukturen im Text und im Gespräch (pp. 125-149). Berlin: Akademie der Wissenschaften, Linguistische Studien 191, Reihe A.
Encyklopediartiklar (1 st)
 • Holsanova, J. & Price, S. (2012). Cognition. Glossary of multimodal terms. National Centre for Research Methods.
Konferensbidrag (67 st)
Rapporter (11 st)
Working papers (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Administrativa ledningsuppdrag inom HT, på institutionsnivå:
• prefekt Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg, 2015
• suppleant i institutionsstyrelsen, Filosofiska institutionen, 2014-
• studierektor för forskarutbildning, Filosofiska institutionen, 2014
• sammankallande och medlem av likabehandlingsgruppen (JLM), Filosofiska institutionen, 2012-2014

Administrativa ledningsuppdrag inom HT, på fakultetsnivå:
• ledamot i Forskarutbildningsnämnden 2015-
• medlem Implementeringsgruppen högskolepedagogik, 2015
• Institutionsrepresentant i Forskarutbildningsnämndens referensgrupp, 2014

Administrativa ledningsuppdrag utanför HT:
• ledamot i styrgruppen för Linnémiljön CCL (Cognition, Communication & Learning: Thinking in Time,) 2009-, representant för seniora forskare, 2012-
• ledamot i Campus Helsingborgs Styrelse, 2015
• ledamot i Campus Helsingborgs Husstyrelse, 2015
• Campus Helsingborgs ledningsgrupp, 2015

Administrativa ledningsuppdrag utanför LU:
• ordförande i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, 2012-
• ledamot i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, 2009- 2012

Internationellt:
• Ordförande i Visual communication division, International Communication Association 2013-2015
• Vice ordförande i Visual communication division, International Communication Association 2011–2013

Utmärkelser
• Mottagare av pris från Inga och John Hains stiftelse (2013, 2014)

Jana Holsanova

Docent
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jana.holsanovalucs.luse

Telefon 046–222 09 26

Rum LUX:B554

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar