lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i kognitionsvetenskap på halvtid, lektor i materiell och virtuell design på Malmö högskola andra halvan av tiden.

Jag är intresserad av barns informella lärande i lek: vad barn lär av varandra, hur leksaker och lekmaterial blir utgångspunkt för meningsskapande i lek. I ena änden anknyter mitt intresse till kognitionsvetenskapliga frågor som situerad och distribuerad kognition, i andra änden till designpraktik: utveckla leksaker och lekmiljöer.

Jag är utbildad till tecknare, och teckning är ett av mina återkommande intressen både konstnärligt, kognitivt och pedagogiskt. Hur kan teckning underlätta idégenerering och kommunikation kring design? Barns teckningar vittnar om deras konceptuella utveckling, men funkar det åt andra hållet också: kan tecknandet utveckla tänkandet?

Forskning

Åsa Harvard Maare

Tidigare medarbetare vid Filosofiska institutionen.

Åsa Harvard Maare kan inte längre nås via institutionen/enheten.