Likabehandlingsarbete – historik

Filosofiska institutionen hade tidigare en likabehandlingsgrupp med uppdraget att följa och verkställa institutionens likabehandlingsplan. Planen inkluderade frågor om jämställdhet och mångfald i relation till genus, etnicitet och funktionsnedsättning, både vad gäller studenternas utbildning och arbetsförhållanden och när det gäller personalens villkor. Sedan 2020 bedrivs detta arbete istället inom Framtidsrådet. 

Nedan finns en dokumentation av likabehandlingsgruppens arbete.

Aktiviteter kring likabehandling vid Filosofiska institutionen 2010-2017

 • 2017 – Filosofiska institutionens likabehandlingsgrupp anordnade föreläsningsserien The Road Less Traveled med filosofiprofessorer av underrepresenterat kön verksamma i Sverige. Läs mer om föreläsningsserien här.
 • 2013-2014 - Filosofiska institutionens likabehandlingsgrupp förberedde och genomförde en enkätstudie om internationalisering och likabehandling.
 • 2012 - Filosofiska institutionens likabehandlingsgrupp skrev ett remissvar till Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2013-2015.
 • Januari 2012 - Ett möte med likabehandlingsgruppen och studenter intresserade av likabehandlingsfrågor planerades.
 • Den 27 januari 2012 anordnade institutionen en konferens med kvinnliga filosofer. Inbjudna var bland andra Elinor Mason, Lindsey Porter, Jules Holroyd, Ana Barandalla Ajona och Jennifer Saul. Konferensen avslutades med en paneldiskussion med temat "Women in Philosophy" i samarrangemang med Filosofiska föreningen.
   
 • Hösten 2010 arrangerade institutionen flera olika aktiviteter för att uppmärksamma kvinnorna i filosofin. Bland annat anordnades en workshop med Jennifer Saul på temat ”Unconscious Influences and Women in Philosophy” för anställda och för Filosofiska föreningen.
   
 • Under hela höstterminen 2010 fanns en utställning om kvinnor i filosofin i Kungshusets foajé. Cathrine Felix & Dan Egonsson skrev i samband med detta en artikel i Sydsvenskan 27 okt 2010: "Uppmärksamma kvinnors bidrag till filosofin”. Utställningen blev också uppmärksammad i LUM. Ett diskussionsmöte med Likabehandlingsgruppen och studenter intresserade av likabehandlingsfrågor med temat "Varför så få kvinnliga filosofistudenter?" arrangerades oktober 2010. Mötet följdes av uppföljningsmöten i mindre grupper.
   
 • Januari 2011: Cathrine Felix och Dan Egonsson deltog i den årliga workshopen som arrangerades av Edinburgh Women in Philosophy.

Likabehandlingsgruppen arbete 2005-2009

Inledningsvis inventerade gruppen problem i anslutning till samtliga dessa frågor. Det ingår i likabehandlingsgruppens arbete att med jämna mellanrum göra uppföljning av jämställdhetsarbetet vid institutionen, och en ny rapport skall färdigställas 2010. Rapporten från 2005 låg till grund för gruppens förslag till handlingsplan, vilket antagits av institutionsstyrelsen. 2006 fokuserade gruppen på frågor som rör likabehandling av studerande med funktionsnedsättningar särskilt dyslexi. Bl a arrangerade likabehandlingsgruppen seminarier för lärare, studievägledare och studeranderepresentanter vid institutionen. Vid seminarierna medverkade bl a Christel Berg från Lunds universitets Avdelning för pedagogiska stödåtgärder. Arbetet resulterade bl a i att Filosofiska institutionen nu har en särskild plan för arbetet med att göra institutionen till en god arbetsplats även för studerande med dyslexi. I samband med seminarierna tog likabehandlingsgruppen fram ett informationsmaterial som distribuerats till samtliga anställda vid institutionen. Informationsmaterialet finns att ladda hem nedan. Likabehandlingsgruppen uppmärksammades för detta i samband med Lunds universitets pris 2006 avseende insatser för likabehandling av studenter, då den fick ett hedersomnämnande för sitt ”ambitiösa arbete med att sätta fokus på det dolda funktionshindret dyslexi, som bland annat resulterat i framtagandet av en egen handlingsplan för att göra institutionen till en bättre arbetsplats för studenter med dyslexi och andra funktionshinder”. Vetenskapsrådet har publicerat en kunskapsöversikt om dyslexi: Dyslexi kunskapsöversikt Gruppens arbete fortsatte i enlighet med planen under 2007, då bl.a. frågor kring etnicitet och mångfald behandlades.
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-12-04