Teoretisk filosofi

Inom den teoretiska filosofin studeras principerna för mänsklig kunskap, vetenskapens utveckling och grunderna för den vetenskapliga kunskapen, principerna för tänkande, argumentation och kommunikation, språkets och medvetandets natur, metafysik, samt det egna ämnets historia. Exempel på för oss centrala frågor är: Vad är kunskap och vad är skillnaden mellan kunskap och information? Vad innebär logiskt tänkande och rationell argumentation? Vad innebär det att tänka kritiskt? Vad är det som ytterst existerar? Vad innebär det att en händelse orsakar en annan? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Hur bör vi förändra våra åsikter och teorier i ljuset av nya fakta? Vad utmärker typiskt mänsklig kognition och kommunikation? Vad är språklig mening? Hur fungerar samarbete?

Gemensamt för all forskning inom teoretisk filosofi i Lund är att den försiggår inom den i vid mening analytiska filosofin. Mycket av vår forskning är dessutom ämnesövergripande med nära anknytning till kognitionsforskning, informatik och rättsvetenskap. Vi arbetar med en rad olika metoder – från traditionell filosofiska analys och formella metoder (logik, sannolikhetsteori mm) till datorsimuleringar och empiriska experiment. Vår forskningsmiljö är utpräglat internationell och våra forskningsseminarier hålls normalt på engelska. Teoretisk filosofi i Lund värnar om bredd och vi forskar om det mesta som ryms inom ämnet. Nedan beskrivs våra tre huvudsakliga forskningsinriktningar. Filosofi, kognition och kommunikation.

Forskningsinriktningen har en tvärvetenskaplig prägel mot psykologi och lingvistik med fokus på utveckling och evolution av mänskligt tänkande, social kognition och kommunikation. Forskningen utgår från en syn på kognition och kommunikation som kroppslig och situerad. Metodologin är filosofiskt förankrad med tyngdpunkt på begrepps- och teoriutveckling inom filosofi, psykologi och lingvistik. Professor Ingar Brinck leder en forskargrupp inom området som heter CogComLabbet. Kunskap och informationskvalitet. Inom inriktningen forskas det om olika aspekter på kunskap och information. Nyare forskning behandlar t ex hur man mäter grad av samstämmighet (koherens) hos information och informationskällors grad av tillförlitlighet. Vi arbetar också med modeller där vi studerar hur sanning och lögn sprids i grupper, t ex sociala nätverk. Professor Erik J. Olsson leder forskargruppen Lund University Knowledge and Information Quality Research Group (LU-IQ). Inriktningen anknyter till två lundatraditioner: evidentiary value-teorin (rättsfilosofi) och AGM-teorin för övertygelseförändringar (filosofisk logik). Tvärvetenskapligt gränsar forskningen till informatik, kognition, media och rättsvetenskap. Vetenskapens metafysik. Detta forskningsområde är inriktat mot att filosofiskt analysera centrala vetenskapliga begrepp som egenskap, förklaring, mekanism och tid. En viktig fråga är också hur begreppet risk ska förstås och vilka olika typer av risker som kan urskiljas. Nyare forskning inkluderar en dispositionsteori om mekanismer, ett försvar av trop-teorin om egenskaper samt studier av hur fysiska makroobjekt består över tiden. 

Ämneskoordinator

Undrar du något om avdelningen Teoretisk filosofi? Kontakta Erik J. Olsson.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-10-14