lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag doktorerade i teoretisk filosofi i Uppsala, 1997, på en avhandling om koherensbegreppet efter studier i filosofi, lingvistik, matematik (BA) och datavetenskap (MSc). I Uppsala blev jag också docent 2001. Åren 1997-2003 innehade jag en post-doc-tjänst vid universitet i Konstanz, Tyskland. Där blev jag docent (Privatdozent) 2003 på en andra avhandling (Habilitiation). Jag är sedan 2007 professor och ämnesföreståndare i teoretisk filosofi. Jag leder forskargruppen LUIQ (Lund University Information Quality Research Group) samt, tillsammans med Olof Sundin, forskningsprojektet Kunskap i en digital värld. 2012 grundade Magnus Zetterholm och jag Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör sig huvudsakligen inom områdena kunskaps- och vetenskapsteori samt filosofisk logik. Min mest uppmärksammade forskning handlar om koherensbegreppet i kunskapsteorin, där koherens förstås som den egenskap som ett system av trosföreställningar har om dessa ger varandra ömsesidigt stöd. Kan vi av det faktum är ett system är koherent sluta oss till att de ingående trosföreställningarna troligen är sanna? 2005 publicerade jag en bok om detta på Oxford University Press med titeln Against Coherence: Truth, Probability, and Justification, där jag argumenterade för ett nekande svar på frågan.
Min aktuella forskning handlar mest om:
(1) hur kunskap uppkommer och sprids i sociala nätverk, och
(2) kunskapens värde.
Beträffande (1) har jag föreslagit att med hjälp av datorsimulering studera spridningen av trosföreställningar i sociala nätverk. Den programvara som teoretisk filosofi i Lund har tagit fram för detta ändamål heter Laputa. Ansatsen kan användas för att utvärdera sociala arrangemang med avseende på hur bra de gynnar spridandet av sanna uppfattningar. I fråga om (2) har jag, delvis i samarbete med Alvin I. Goldman (Rutgers University), framkastat att kunskapen är repeterbar och stabil. Jag forskar även om hur kunskapsbildande processer kategoriseras (generalitetsproblemet), vilket jag kopplat till kognitiv psykologi och dess "basic level theory".

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (54 st)
Bokkapitel (42 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (15 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (69 st)
Tidningsartiklar (44 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Erik J Olsson

Professor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik_j.olssonfil.luse

Telefon 046–222 09 25

Rum LUX:B530

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30