Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond

Publicerad den 19 december 2017

Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical Garden: Supporting early mathematics for preschoolers with different linguistic backgrounds”.

Syftet med studien är att undersöka möjligheten att stärka grundläggande förståelse för matematik hos förskolebarn med svenska som andraspråk – specifikt den begreppsliga förståelsen av vad tal står för, så kallad taluppfattning. Omfattande internationell forskning visar att barns taluppfattning vid skolstart förutsäger hur väl de lyckas med matematiken i skolan. Det är också den enskilda faktor som bäst kan förutsäga hur ett barn kommer att klara skolan överhuvudtaget.
Förskolebarn kan utveckla sin taluppfattning genom digitala lek&lär-spel, inriktade på denna begreppsliga utveckling. Ett exempel är lek&lär-spelet Den Magiska Trädgården, utvecklat av en forskargrupp vid institutionen. Speciellt kan denna typ av lek&lär-spel stödja förskolebarn som riskerar att inte utveckla sin taluppfattning tillräckligt för att kunna tillägna sig matematikundervisningen i skolan. Projektet inriktar sig på den växande gruppen förskolebarn med svenska som andraspråk. Dessa barn, med undervisningsspråket som andraspråk, har visat sig vara en grupp som riskerar att senare ha svårt att tillgodogöra sig skolans undervisning.