Hedersdoktor vid HT avliden

Publicerad den 15 januari 2019

Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten i Lund efter att ha nominerats av Filosofiska institutionen.

Levi innehade i flera decennier den prestigefulla John Dewey-professuren vid Columbia-universitetet i USA. Han var mest känd för sina försök att rekonstruera kunskapsteorin inom den s.k. bayesianska teorin om rationella beslut. Det var en banbrytande pionjärinsats från hans sida.  Levi såg sig själv som företrädare för den amerikanska pragmatistiska forskningstraditionen utgående från författare som Charles Sander Peirce, John Dewey och William James. Genom sina försök att formulera exakta filosofiska modeller inom kunskapsteorin lade Levi grunden för den expansiva forskningsriktning som nu kallas formell epistemologi, med nära kopplingar till logik och datavetenskap. Levi utövade särskilt stort inflytande på svensk filosofi, inte minst i Lund och Uppsala, såväl inom beslutsteorin som inom teorin för rationella övertygelseförändringar (belief revision). Även i Tyskland har idag tongivande professorer påverkats av hans skrifter. Isaac Levi var en i sann mening oberoende intellektuell som gick sin egen väg utan att anpassa sig till rådande strömningar eller ägna särskilt mycket tid åt att nätverka. Han odlade i sina skrifter ett kompromisslöst framställningssätt som ibland ställer höga krav på läsarens förkunskaper och tålamod. Den som sätter sig in i texterna, som kännetecknas av stor systematik och konsekvens, blir emellertid rikligt belönad. Privat var Isaac Levi vänlig, omtänksam och nästan lite tillbakadragen, medan han i debatter kunde upplevas som rätt tuff och rakt på sak: när han inte gillade något skrädde han inte orden. Men han var även frikostig med beröm och erkännande. Inte minst för många yngre forskare var han en stor förebild och inspirationskälla. Det är med stor tacksamhet och saknad vi minns Isaac och alla meningsutbyten vi haft med honom genom åren.
Professor Erik J. Olsson
Seniorprofessor Wlodek Rabinowicz
In English:

Honorary doctor Isaac Levi deceased

Professor Emeritus Isaac Levi has died at the age of 88. Isaac Levi became Honorary Doctor at the Faculty of Humanities, Lund University in 1988, after being nominated by the Department of Philosophy. For several decades Levi held the prestigious John Dewey professorship at Columbia University in New York, during which time he was also heavily engaged in editing The Journal of Philosophy, one of philosophy’s foremost outlets. Levi was best known for his reconstruction of epistemology within Bayesian decision theory. The result of these inquiries is a pioneering accomplishment and an important part of his legacy. Levi saw himself as belonging to the tradition of American pragmatism as reflected in the works of Charles Sanders Peirce, John Dewey and William James. By constructing exact philosophical models in the theory of knowledge Levi laid the foundation for what is now known as formal epistemology, an area with close ties to logic and computer science. Levi exerted a particularly strong influence on Swedish philosophy, especially at the universities of Lund and Uppsala within both theory of rational choice and theory of belief change (belief revision). The latter is a part of philosophical logic that would not have been the same without Levi’s contributions in Enterprise of Knowledge and in other, later works. Isaac Levi was a truly independent intellectual who went his own way – the way he persistently followed, without making allowances to intellectual fashions. While Levi’s texts are sometimes demanding reads, anyone who gives them the serious attention they require and deserve will find the effort highly rewarding. Privately, Isaac Levi was friendly, considerate and perhaps somewhat withdrawn, whereas in debates he could be tough and straightforward. If he didn’t like something you said, he would let you know it. His famous stubbornness gave rise to more than one anecdote. Yet he could also be generous with his praise and recognition, and not least for many younger researchers he was an important source of inspiration. It is with gratitude, admiration and regret that we remember Isaac and all the lively exchanges we have had with him over the years.
Professor Erik J. Olsson
Senior Professor Wlodek Rabinowicz
Department of Philosophy