Henrik Thorén får projektmedel från Formas

Publicerad den 1 december 2022
Henrik Thorén. Foto.

Henrik Thorén, forskare i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, deltar i ett projekt som beviljats medel från Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Projektets titel är "Den lokala kunskapens roll i bedömningar av förlust av biologisk mångfald och effekter av klimatförändringar".

Kort beskrivning av projektet:

Under senare år har allt större vikt lagts vid integrationen lokal och vetenskaplig kunskap när effekterna på lokalsamhällen av förluster av biologisk mångfald eller klimatförändringarna  ska uppskattas. Begrepp som lokal kunskap är exempelvis centrala i många av IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) rapporter som under senare år fått stor uppmärksamhet. Detta projekt syftar till att undersöka begreppet lokal kunskap med målet att förstå vad en kunskapsintegration i detta fall kan betyda, hur en kunskapsintegration kan uppnås, samt vilka risker och möjligheter som är förbundna med olika sätt att förstå begreppen. Studien består dels i litteraturöversikter, begreppsanalys, samt empiriska fallstudier med fokus på vattenreglering och biodiversitet. Det övergripande målet är att utveckla vägledande principer som kan implementeras i praktiken.