Internationell postdok till Mattias Gunnemyr

Publicerad den 7 december 2023
Mattias Gunnemyr. Foto.

Mattias Gunnemyr, forskare och lärare i praktisk filosofi, har tilldelats medel av Vetenskapsrådet för en internationell postdok på temat "Orsakssamband och ansvar – Om metafysik i rättslig praxis". Mattias kommer att vara placerad vid Lunds universitet och Oxford University.

Om projektet Orsakssamband och ansvar – Om metafysik i rättslig praxis:

Inom juridiken har orsakssamband en central betydelse. Mord definieras i många rättssystem som olagligt orsakande av en annans död. Den svenska skadeståndslagen säger att den som avsiktligt eller genom vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Här innebär ”vållande” vanligtvis ett orsakssakssamband. Vidare fastställer diskrimineringslagen att diskriminering föreligger om någon missgynnas och detta missgynnande har samband med en diskrimineringsgrund. Lagens förarbeten klargör att de relevanta sambanden är kausala.

Trots framsteg saknar vi fortfarande en tillräckligt bra förståelse för vad en orsak är. Inom juridiken används ofta But-For-testet för att avgöra om ett orsakssamband föreligger. Enligt detta test är en handling en orsak av ett utfall om och endast om utfallet inte hade inträffat om handlingen inte hade utförts. Problemet är att detta test inte är tillförlitligt. Ibland används därför NESS-testet, men även detta har visat sig problematiskt. Det finns andra närliggande problem. Det saknas exempelvis en tillräckligt bra teori för att förklara grader av kausalt ansvar, och huruvida underlåtenhet att agera kan utgöra en orsak. Den senare frågan spelade en viktig roll i det uppmärksammande Macchiarinifallet.

Inom filosofins metafysik och etik diskuteras liknande frågor. Här finns en uppsjö av teorier om kausalitet. Detta interdisciplinära projekts övergripande mål är att använda dessa teorier för att lösa problem gällande kausalitet inom juridiken. Projektet har två delmål: 1) att undersöka hur en mer nyanserad teori om kausalitet kan användas för att ge tillförlitlig vägledning om kausalitet (och grader därav) inom juridiken och 2) att anpassa denna teori till a) praxis inom svensk skadeståndsrätt och b) diskrimineringsrätt. Som utgångspunkt kommer projektet använda Touborgs (2018) teori om kausalitet och den närliggande teorin om moraliskt ansvar utvecklad av Touborg och Gunnemyr (2023). Andra relevanta teorier kommer också att beaktas.