Forskning

Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: praktisk filosofi, teoretisk filosofi, och kognitionsvetenskap. Avdelningarna är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktning men det finns också täta samarbeten mellan dem. En gemensam ambition för samtliga forskare vid institutionen är att bidra till forskningsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter och böcker vid internationella förlag, samt genom att samarbeta med forskare vid andra institutioner och lärosäten i Sverige och andra länder.

Praktisk filosofi

Hur kan filosofi, en intellektuell verksamhet som präglas av en hög grad av abstraktion och generalisering, vara praktisk? Den grekiska termen 'praxis' står för handling, dåd, och ämnet praktisk filosofi strävar efter att ge filosofisk belysning åt de aspekter av livet som berör normer och handlingar. Särskilt centrala i den praktiska filosofin är teorier om värdens och handlingars natur. Sådana teoribildningar påverkar hur vi resonerar i moraliska och politiska frågor och de har stor betydelse för ställningstaganden beträffande etik, ansvar, lag, samhälle, konst och religion. Forskningen i praktisk filosofi i Lund är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet. Följ länken Praktisk filosofi  för att läsa mer om vår forskning.

Teoretisk filosofi

I teoretisk filosofi ingår traditionellt sett kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori, samt av hävd filosofins historia. Lund har inom en rad områden bidragit med internationellt uppmärksammad teoribyggnad och teoriutveckling, till exempel inom bevisvärdering, kunskapsförändring, kollektiva beslut och teorier om beslutsfattande. Idag är forskningen bred och Lund lämnar nationella och internationella bidrag till många delar av ämnet teoretisk filosofi. Förutom de områden inom vilka Lund traditionellt varit starka har institutionen under senare år bedrivit framgångsrik internationell forskning inom kunskapsteori, metafysik, vetenskapsteori och språkfilosofi. Ett kännetecken för lundafilosofin kvarstår oförändrat och det är dess ambition att bedriva forskning som både håller hög inomvetenskaplig kvalitet och samtidigt samverkar med olika fackvetenskaper.

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett ämne som ligger i gränsområdet mellan filosofi, datavetenskap, lingvistik, psykologi och neurovetenskap. Forskningen i Lund ligger internationellt väl till när det gäller områdena begreppsbildning, ögonrörelser, datormodellering av kognition och kognitiv robotik, liksom när det gäller att binda samman forskningsmetodik och resultat från dessa områden. Forskning kring samspelet mellan språk, bild och tänkande och evolutionära aspekter på tänkandet är andra centrala områden. Kognitionsvetarna i Lund har visat på ämnets stora relevans för samhälle och näringsliv, inte minst i olika möten mellan människa och teknik. Ämnet har sedan starten haft ett stort antal externa projekt.

Lund Gothenburg Responsibility Project

Forskningsprojekt om moraliskt och juridiskt ansvar.

Besök LUCRIS

Portalen där du kan läsa mer om forskningen på Filosofiska institutionen.