lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i kognitionsvetenskap och arbetar som universitetslektor inom masterprogrammet i kognitionsvetenskap, handledare, projektledare och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk, bild och grafik, bildernas roll för lärande, visuell kommunikation, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier. Min forskning har praktiska konsekvenser för hur vi utformar tillgängliga och läsbara texter i tryck och on-line. För närvarande undersöker jag tillgängligheten av visuell information via syntolkning (verbal beskrivning av visuella scener och händelser för personer med synnedsättning och blindhet).

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

Jag är docent i kognitionsvetenskap och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet. Jag har varit verksam som mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. I min forskning har jag kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder (eye-tracking, verbala protokoll, experiment, fokusgrupper, intervjuer) för att studera kognition och kommunikation. 

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier.

Min bok "Discourse, vision and cognition" (Benjamins 2008) handlar om perception, tolkning och beskrivning av bilder samt de involverade kognitiva processerna. Min bok "Myter och sanningar om läsning" (Norstedts 2010) presenterar forskning om läsning och om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Min bok "Methodologies for multimodal research" (Sage 2012) fokuserar på nya metoder och verktyg för analys av visuell kommunikation och multimodalitet. Den integrerar en rad teoretiska och metodologiska ansatser och använder ett tvärvetenskapligt ramverk och triangulering av metoder.

 Jag är dessutom en av redaktörerna till antologin "Syntolkning - forskning och praktik" (2016) som publicerats av Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Boken är den första av sitt slag i Sverige och Skandinavien och ges ut som tryckt bok, open access, talbok och i punktskrift.

Under min tid i Tyskland och Tjeckien (1986 –1992) har jag forskat om talspråk, narrativer och tolkade samtal med hjälp av samtalsanalys, diskursanalys och tolkningsteori.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (19 st)
 • Andersson, R., Holsanova, J. & Holmqvist, K. (2012). Opinion prediction as communicative success, and the role of visual information in conversations. [submitted].
 • Andersson, R., Holsanova, J. & Holmqvist, K. (2012). Referring to optional visual information in unrestricted dialogue. [submitted].
 • Boeriis, M. & Holsanova, J. (2012). Tracking visual segmentation: connecting semiotic and cognitive perspectives. Visual Communication, 11, 259-281. SAGE Publications Inc..
 • Boeriis, M. & Holsanova, J. (2012). Tracking visual segmentation: connecting semiotic and cognitive perspectives. Visual Communication, 11, 259-281. SAGE Publications.
 • Holsanova, J. (2012). New methods for studying visual communication and multimodal integration. Visual Communication, 11, 251-257. SAGE Publications Inc..
 • Johansson, R., Holsanova, J., Dewhurst, R. & Holmqvist, K. (2012). Eye movements during scene recollection have a functional role, but they are not reinstatements of those produced during encoding. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 38, 1289-1314. American Psychological Association (APA).
 • Holsanova, J., Andersson, R., Johansson, R., Holmqvist, K. & Strömqvist, S. (2010). Lund Eye Tracking Studies in Research on Language and Cognition. Slovo a Slovesnost, 71, 317-328. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
 • Holsanova, J., Holmqvist, K. & Holmberg, N. (2009). Reading information graphics: The Role of Spatial Proximity and Dual Attentional Guidance. Applied Cognitive Psychology, 23, 1215-1226. John Wiley & Sons.
 • Holsanova, J., Rahm, H. & Holmqvist, K. (2006). Entry points and reading paths on the newspaper spread: Comparing semiotic analysis with eye-tracking measurements. Visual Communication, 5, 65-93. SAGE Publications Inc..
 • Johansson, R., Holsanova, J. & Holmqvist, K. (2006). Pictures and spoken descriptions elicit similar eye movements during mental imagery, both in light and in complete darkness. Cognitive Science, 30, 1053-1079. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Wästerfors, D. & Holsanova, J. (2005). Examples as Crucial Arguments on 'others'. Text - An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse1981-01-01+01:002006-01-01+01:00, 25, 519-554. De Gruyter.
 • Adelswärd, V., Holsanova, J. & Wibeck, V. (2002). Virtual talk as a communicative resource. Explorations in the field of gene technology. Sprachtheorie und Germanistische Linguistik, 12, 3-26.
 • Holsanova, J. (1998). Att byta röst och rädda ansiktet. Citatanvändning i samtal om 'de andra'. Språk och stil, 8, 105-133. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Holsanova, J. (1993). Was dolmetscht der Dolmetscher, wenn er ein Gespäch dolmetscht?. Preprint without journal information. Manne Siegbahn Institute.
 • Cmejrkova, S. & Holsanova, J. (1992). Contrastive pragmatics. Journal of Pragmatics, 274-280. Elsevier.
 • Holsanova, J. (1992). Lingvisticke kolokvium v Paderbornu. Slovo a Slovesnost, 4/LII, 319-320. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
 • Nekvapil, J. & Holsanova, J. (1991). Kritische Überlegungen zur Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Lingustica Pragensia, 34/1/1991, 27-39.
 • Holsanova, J. (1988). Pragmatika, teorie textu, analyza mluvene komunikace v edici Linguistica. Jazykovedne aktuality, XXV/1 a 2, 57-60.
 • Hoffmannova, J. & Holsanova, J. (1987). Mezinarodni konference o makrostrukturach v textu a komunikaci. Slovo a Slovesnost, 328-333. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Bokkapitel (41 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (67 st)
Rapporter (11 st)
Working papers (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)
 • Johansson, R. (2013). Tracking the Mind's Eye : Eye movements during mental imagery and memory retrieval. Lund University Cognitive Studies, 155. Doktorsavhandling.
 • Andersson, R. (2012). Language and Vision. Using visual information in real-world language situations. Lund University Cognitive Studies, 152. Doktorsavhandling.
 • Johansson, R. (2011). Tracking the Mind's Eye. Humaniora och teologi, Kognitionsvetenskap. Licentiatavhandling.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2019

Övriga uppdrag och meriter

Ledningsuppdrag

 • Koordinator av samverkansinitiativet "Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering" 2019-
 • Suppleant i institutionsstyrelsen, Filosofiska institutionen 2019-
 • Ledamot i styrgruppen för Linnemiljön Cognition, Communication & Learning: Thinking in Time (CCL), 2009–2019
 • Ordförande i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 2012–
 • Ledamot i Punktskriftsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, MTM 2009–2012
 • Prefekt, Utbildningsvetenskapliga institutionen, 2015
 • Mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram 2014–2015
 • Ordförande i Visual communication division, International Communication Association, ICA 2013–2015
 • Studierektor för doktorandutbildning, Filosofiska institutionen 2014
 • Sammankallande i Likabehandlingsgruppen (JLM), Filosofiska institutionen 2012–2014
 • Koordinator av Advanced Study Group, Pufendorfinstitutet 2012–2013
 • Vice ordförande i Visual communication division, International Communication Association, ICA 2011–2013

Redaktion

 • Slovo a slovesnost, Praha. 2010 -
 • Gästredaktör för Visual communication, Sage (2012)

Utmärkelser

 • Mottagare av pris från Inga och John Hains stiftelse (2013, 2014)