lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är kognitiv zoolog. Det innebär att jag i min forskning jämför kognitiva mekanismer mellan olika djurarter i syfte att förstå hur den kognitiva evolutionen går till. Forskningen leder förhoppningsvis till ökad förståelse för kognition som biologiskt fenomen.

Jag arbetar främst med människoapor och kråkfåglar. Mitt intresse ligger i att förstå de olika arterna i sig själva, men också i att förstå människans kognitiva evolution. Ett annat huvudsakligt intresse är att försöka förstå hur komplex kognition kan uppstå i naturen, och hur det dessutom kan uppstå flera gånger.

Jag är vetenskaplig föreståndare för Lunds Universitets primatforskningsstation Furuvik, och förestår tillika Lunds Universitets Corvidkognitionsstation. Jag undervisar främst inom djurkognition och relaterade ämnen. Jag är huvudhandledare åt två doktorander i projekt om fysisk kognition och planeringsförmågor hos corvider och människoapor.

Forskning

Om forskningen

Enkelt uttryckt har mina studier två riktningar. Den ena riktningen går ut på att jämföra kognitionen hos våra närmaste släktingar (människoaporna) med oss, för att på så sätt förstå mer om människan evolution. Den andra riktningen bygger på jämförelser mellan kråkfåglar och människoapor, som var för sig utvecklat likartad komplex kognition oberoende av en gemensam förfader.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (32 st)
Bokkapitel (4 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (5 st)
Konferensbidrag (20 st)
Rapporter (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Mathias Osvath

Docent, universitetslektor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mathias.osvathlucs.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 32 99

Mobil 070–511 26 55