lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född 1982 och - efter studier i litteraturvetenskap (FK) samt idé- och lärdomshistoria (FM) och teoretisk filosofi (FM) - doktorand på halvtid i teoretisk filosofi sedan september 2011.

Jag arbetar främst inom medvetande- och språkfilosofi. Utmärkande för mitt grepp är förståelsen av den senare som en gren av den förra, uppfattningen att filosofin och psykologin bör återvända till ett vetenskapligt studium av medvetandet som medvetande samt övertygelsen att den fenomenologiska filosofin därvidlag kan vara oss behjälplig som introspektiv psykologi. I allt detta verkar en specifik teori om medvetandets struktur såsom innefattande ett ickefenomenellt djup som sammanhållande kitt för mig. Min avhandling ska bestå dels i ett utförligt och originellt försvar av denna teori men också i en rad nydanande tillämpningar av den, inte minst inom det meningsteoretiska fältet.

Övriga intressen innefattar: filosofins historia, vetenskapsteori, metafysik och Edmund Husserls filosofi.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Oscar Ralsmark

Doktorand
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post oscar.ralsmarkfil.luse

Telefon 046–222 00 00

Rum LUX:B514

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30