Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)

Anmälan och antagning

Q: Hur anmäler jag mig till programmet?
A: Du anmäler dig via Antagning.se senast den 15 april.

Q: Jag har redan läst grundkursen i praktisk filosofi. Kan jag anmäla mig till utbildningsprogrammets senare delar?
A: Ja, du kan ansöka till programmets senare delar. Viktigt! Läs igenom hur du ansöker till programmets senare delar nedan innan du ansöker på Antagning.se.


Q: Måste jag anmäla mig till kurser varje termin även då jag är antagen till PPE-programmet?
A: Programmet använder sig av s.k. gruppanmälan till terminerna 2, 3 och 4. Det betyder att om du läser någon av de första tre terminerna på programmet så blir du automatiskt anmäld till den följande terminskursen inom programmet. Om du t.ex. läser FPPA01 under termin 1 så blir du automatiskt anmäld till STVA12 nästkommande termin. Även om du blir automatiskt anmäld måste du dock fortfarande tacka ja till den plats som erbjuds. Gör du inte detta riskerar du att inte bli antagen och indirekt att din utbildningstid förlängs med upp till ett år. Till terminerna 5 och 6 är det däremot ingen gruppanmälan, eftersom du då måste välja mellan olika kurser.  Du måste då själv anmäla till den kurs du avser att läsa kommande termin genom antagning.se. Där hittar du också information om sista anmälningsdag. Även i detta fall måste du förstås tacka ja till den plats du erbjuds.

Q: Hur anmäler jag mig till kurser inom utbildningsprogrammet (till termin 5 och 6)?
A: Innan du söker efter kurser på Antagning.se ska du logga in med ditt Studentkonto. Därefter kan du leta upp de kurser du avser läsa kommande termin. Senare i anmälningsprocessen har du möjligheten att välja om kursen ska anmälas som programkurs eller som fristående kurs. Väljer du att anmäla dig till kursen inom PPE-programmet så erhåller du programförtur. Det senare gör att du har en viss förtur mot andra sökanden men det ska inte förväxlas med platsgaranti. Som alltid gäller då att ha reservalternativ till dina valda kurser.

Q: Jag är antagen till PPE-programmet. Måste jag även anmäla mig till en kurs till första terminen?
A: Nej, du behöver inte anmäla dig till en kurs. I och med din programantagning blev du även antagen till Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi, baskurs 1-30 hp som är programmets första termin.

Q: Jag har glömt/inte fått uppgifterna till mitt studentkonto. Vad ska jag göra?
A: Du kan läsa mer om studentkonto här.

Q: Jag har skäl som gör att jag tycker att ni borde behandla min sena anmälan som inkommen i tid. Hur ska jag göra?
A
: Om du har mycket goda skäl kan du skriva ett brev och begära att din anmälan ska betraktas som inkommen i tid. Du ska då också styrka dina skäl med intyg eller dylikt. Att du bara missat att det var sista anmälningsdag, överlåtit till någon annan person att sända in din anmälan och han eller hon sedan glömt att göra det, eller att din anmälan har kommit bort i posten är inte skäl nog. Du ska skicka skrivelsen till Antagning, 833 82 Strömsund. I brevet ska du skriva som att den är ställd till Antagningsnämnden vid Lunds universitet.

Q: Vad får jag för meritvärde när jag anmäler mig sent?
A: Om du anmäler dig för sent får du inget meritvärde baserat på betyg, högskoleprov eller akademiska meriter. Sena anmälningar från behöriga sökande placeras in efter de sökande som anmält sig i tid, baserat på den dag då den sena anmälan inkommit. Om du anmäler dig sent till en kurs med platsgaranti placeras du också som reserv efter alla som sökt i tid. Din reservplacering baseras på hur sen din anmälan är.

Q: Var kan jag hitta statistik och antagningspoäng från föregående terminer?
A: Hösten 2014 var första gången som kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) gavs vid Lunds universitet. Länken nedan tar dig till statistik och antagningspoäng för samtliga program och fristående kurser vid Lunds universitet.

PPE – allmänt

Q: Finns det några särskilda förkunskapskrav för kurser inom programmet?
A: Ja, det finns särskilda förkunskapskrav för de tvärvetenskapliga momenten på terminerna 4 och 6. Se kursplanerna för dessa kurser. Du kan inte påbörja en kurs om du inte har uppfyllt ALLA förkunskapskrav.

Q: Är jag behörig att läsa en masterutbildning efter en PPE-examen?
A: Ja, du uppfyller behörigheten till ett stort urval av masterutbildningar med en PPE- och fil.kand. examen. Ditt val av huvudområde inom PPE-programmet påverkar vilka masterprogram du kan ansöka till. Kontakta din studievägledare för mer information om utbudet av masterprogram inom ditt huvudområde vid Lunds universitet.

Q: Hur många platser finns det till PPE-programmet och antar ni även studenter till vårterminen?
A: Programmet har 30 utbildningsplatser och vi antar studenter endast till höstterminerna.

Q: Ges alla kurser inom programmet varje termin?
A: Nej, de särskilda tvärvetenskapliga momenten på terminerna 4 och 6, inklusive uppsatskursen, ges endast på vårterminerna. Det tvärvetenskapliga momentet på baskursen FPPA01, Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, ges endast på höstterminen. Om du har blivit behörig till uppsatskursen till vårterminen men inte avslutat den är det dock möjligt för dig att omregistrera dig på denna kurs till den följande höstterminen, under förutsättning att du under vårterminen klarat av all övriga obligatoriska moment på kursen, inklusive de programspecifika tvärvetenskapliga momenten.

Q: Jag har blivit antagen som reserv till PPE-programmet. Vad gäller då?
A: Vi har en policy att göra ett visst överintag till PPE-programmet vilket leder till att vi vanligen inte kallar några reserver.

Q: Hur många poäng är helt valfria inom PPE-programmet?
A: Eftersom det är viktigt att alla som går programmet får läsa all tre ämnena som ingår i programmet (praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi) och dessutom får en gedigen bakgrund i praktisk filosofi så finns det inte utrymme för någon valfri termin inom programmet.

Q: Kan jag genomföra en praktiktermin inom programmet?
A: Nej, av samma skäl som ovan finns inte utrymme för en praktiktermin inom programmet.

Q: Går det att studera utomlands inom programmet?
A: Det finns för närvarande inget särskilt utbytesprogram för PPE. Däremot finns det, i begränsad utsträckning, möjlighet att studera utomlands och sedan tillgodoräkna sig studierna inom programmet. Detta gäller dig som vill studera nationalekonomi under programmets femte termin. Du får du söka dina studier via Ekonomihögskolans program för utlandsstudier. Kom ihåg att dessa kurser måste sökas i god tid (i november året innan).

Q: Jag har blivit antagen till programmet men vill ansöka om anstånd med studiestarten. Hur ska jag göra?
A: Du behöver fylla i ansökningsblanketten (se nedan) och skicka den till studierektor på filosofiska institutionen. Du måste också bifoga intyg som styrker att du behöver anstånd. (Det kan vara medicinska skäl, värnplikt eller annat.) Spara beslutet och följ instruktionerna på blanketten när du vill påbörja dina studier. Annars riskerar du att förlora din plats.

Q: Jag funderar på att ta ett studieuppehåll från PPE-programmet. Hur går jag tillväga?
A: Ansökan om studieuppehåll görs på avsedd ansökningsblankett (se länk nedan). Blanketten kan ifyllas elektroniskt. Ansökan om studieuppehåll ska senast två veckor före terminsstart lämnas in till studievägledningen vid filosofiska institutionen. Du kan erhålla studieuppehåll för maximalt två terminer. Studieuppehåll medges inte under första terminen på programmet. Observera att det är ditt ansvar som student att kontakta institutionen inför den termin då du vill återuppta dina studier: senast 1 mars inför hösttermin eller senast 1 september inför vårtermin. Det är viktigt för att du ska kunna anmäla dig till rätt kurs inom programmet.

Observera också att om du vid tiden för uppehållet är registrerad på en kurs inom programmet behöver du göra ett separat avbrott från denna. Det sker alltså inte automatiskt när du gör uppehåll från programmet. Kontakta berörd institution om du har frågor.

Q: När ska jag ta studieuppehåll från programmet?
A: Om du ska läsa en termin inom programmet vid ett annat universitet eller högskola i Sverige eller utomlands så ska du ta studieuppehåll den terminen. Ska du ta en uppsamlingstermin och tentera kurser eller delkurser som är registrerade som kurs inom programmet så ska du INTE ansöka om studieuppehåll. Är du osäker på om du ska anmäla ett studieuppehåll eller inte kontakta studievägledningen på studievagledarefil.luse.

Om du som student lämnar studierna på programmet utan att anmäla studieuppehåll anses du ha avbrutit studierna. Den som har avbrutit studierna får återkomma i utbildningen endast om det finns ledig plats som inte behövs för dem som återkommer efter studieuppehåll eller för student som beviljats övergång eller annan antagning till senare del av program. Mer om reglerna för detta kan du läsa i universitetets antagningsordning.

Q: Jag vill ansöka om ett tillgodoräknande inom ramen för en kurs i statsvetenskap. Hur gör jag?
A: Kontakta studievägledarna på Statsvetenskapliga institutionen via studievagledaresvet.luse.

Q: Är det möjligt att läsa kandidatkurs inom programmet på höstterminen om man uppfyller behörighetskraven?
A: Ja, det går – även om denna möjlighet i första hand gäller statsvetenskap och nationalekonomi (därför att PPE-kandidatkursen i praktisk filosofi innehåller en obligatorisk kurs som endast ges på våren). Om du tror att kommer att vilja utnyttja möjligheten bör du i god tid kontakta den institution som erbjuder kursen du vill söka (gärna redan höstterminen innan) och meddela den om ditt intresse. Om du läser kandidatkursen på hösten innebär det också att du blir färdig med programmet, och kan ta ut din examen, den terminen (om du i övrigt är klar med alla programkurser). Du bör dock ha i åtanke att du dels sannolikt kommer att behöva läsa kursen utan andra PPE-studenter, och att de särskilda PPE-moment som ingår i uppsatskursen kommer att behöva kompletteras skriftligt. Kontakta den berörda institutionen om de exakta formerna för kompletteringen.
 

PPE

Kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) startade med första kullen hösten 2014. 

Programmet är ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och Nationalekonomiska institutionen.

Mer information

Studievägledare, Ylva von Gerber, 
studievagledarefil.luse

Anmälan

Nästa antagning görs till hösten 2024. Anmälan görs via antagning.se.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-09-18